.Orman Su İşl Bakanlığına: TASARININ KATLİAMA yasal zemin hazırlayan maddeleri, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ile.

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

KONU: Orman Su İşleri Bakanlığınca Başbakanlığa yollanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu TASARISININ hayvanlar için SERİ KATLİAMLARA zemin hazırlayacak maddelerinin, STK lar, Bilim İnsanları, Belediyelerin Yetkilileri ve Baro ve Veteriner Hekimler Meslek Odalarının da katılımı ve onların da görüşleri alınarak ile yeniden görüşülüp hazırlanması talebi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına,Orman Su İşleri Bakanlığına, Milletvekillerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişikliklerini içeren, bilim insanları, meslek odaları ve STK ların görüşleri DİKKATE alınmadan hazırlanan KANUN TASARISI, TBMM Çevre Komisyonunda emrivaki ile geçirilmiş fakat 24. dönemde KADÜK olmuştu.Şimdi bu tasarı, toplumda önemli sorunlardan birisi olarak görülen SAHİPSİZ KEDİ ve KÖPEKLERE ilişkin katliamlara yol açacak "MADDELER" içeren hali ile tekrar gündeme alınmıştır. Aşağıda ekli yazı, yasanın sakıncalı maddeleri ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ içermektedir. Eğer bu tasarı, bu maddeleri ile yasalaşırsa, bütün yurtta sahipsiz kedi-köpek sayısı patlama şeklinde artacak, buna paralel olarak vurma ve zehirlemeler de KATLİAMLARA dönüşecektir.Bu katliamların toplumda yaratacağı infiali öncesindengörüp sizi bu konuda bilgilendirmek istiyoruz.  Mevcut yasada tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİ kurma hükmü var iken, bu yeni tasarıda, kısırlaştırma bakım merkezlerini sadece nüfusu 100 000 üzerinde olan ilçelerde kurulması, kalan 970 belediyede kısırlaştırma merkezi kurulmaması öngörülmüştür. Oysa, kedi köpek sayısı, özellikle kırsaldaki az nüfuslu belediyelerde çok fazladır ve asıl kısırlaştırma merkezlerinin oralarda kurulması gereklidir. Ayrıca, sahipsiz hayvan üremesinin ancak kısırlaştırma ile kontrol altına alınacağı bilimsel bir gerçek iken, kısırlaştırmanın büyük şehirler ile sınırlanması, hayvanlar için felaketle eş değer olacağı gibi, toplumu da hızla artan köpek kedi popülasyonu ile karşı karşıya bırakacaktır. 2004 yılında Kısırlaştırma esası ile kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelerin kısırlaştırma yapmamaları nedeni ile başarılı olamamıştır. Bu görev ihmalinin bedeli, kedi ve köpekleri şehirlerden sürgün ederek ve sürekli olarak zehirleyip vurup öldürerek hayvan dostlarımıza ödetilecektir. Bu tasarı bu maddeler ile yasalaşırsa, 970 belediyede kısırlaştırılmayan hayvanlar, şehir kenarlarına atılıp bir taraftan hızla ürerken, hayvanlar öte yandan vurulup zehirlenerek öldürülecekler. Bunun yanında bu tasarı, diğer konularda da hayvanlar için TUZAK maddeler içermektedir.

TALEBİMİZ: STK ların, akademisyenlerin, Veteriner Hekimler Odaları ve BARO Hayvan Hakları Komisyonlarının görüşlerinin alınacağı bir ön toplantı yapılıp, sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanan bir tasarının TBMM Çevre Komisyonuna sunulmasıdır. 
Nesrin ÇıtırıkHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
===========================

TASARININ KATLİAMLARA SEBEP OLACAK MADDELERİ VE ÖNERİLERİMİZ
===========================

1-)) Tasarı MADDE 8- 5199 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde - 19 Sahipsiz hayvanlar ile ev hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde belediyeleri, illerde il özel idareleri ve il belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Hayvan bakımevi ve hastanesi kurmak, işletmek veya işlettirmekle sorumlu mahalli idareler diğer mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri yapabilir. Büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanır. Bu maksatla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur; bu ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

TASARININ 8. MADDESİNE İLİŞKİN SORUN: Mevcut yasada ve yönetmelikte tüm belediyelerin kısırlaştırma bakım merkezi kurma hükmü vardır. Fakat, bu yeni tasarıda nüfusu 100 binden az olan sayısı 970 i bulan belediyede KISIRLAŞTIRMA merkezi kurulmasına gerek görülmemiştir. Oysa, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için kısırlaştırmanın daha da genişletilip SEFERBERLİK haline getirilmesi gerekirdi. Bu tasarı yasalaşırsa, kısırlaştırılmadan şehir çevrelerine, çöplüklere ve yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanların sayısında adeta patlamalar olacak, buna paralel olarak SERİ KATLİAMLAR da başlayacaktır. Şu anda bile yasal engel olmasına rağmen, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyeler, tasarı kanunlaşırsa, başka bir yere KISIRLAŞTIRMA için hayvan götürme bahanesi ile başka ilçelere köpekleri atmayı alenen yapacaklardır. Bakanlığın görüşü olan, uzaklıkları 2-3 saate çıkan BÜYÜK ORTAK MERKEZLERE belediyelerce kısırlaştırma için hayvanların götürülmesi, mazot gideri, araç ve personel nedeni ile yapılmayacak, hayvanlar ormanlara, yaban hayatına, çöplüklere atılacaktır. Şehir merkezlerinde yaşayan hayvanlar şehir çevrelerine atıldıkları zaman, oralarda yaşayan çoğu dar gelirli vatandaşlar, kısırlaştırılmadan çoğalan bu hayvanlar ile baş başa kalacaklardır. Kısırlaştırmayı en aza indirmek ve sadece büyük şehirler ile sınırlamak, hayvan sayısını kontrol edilemez noktalara taşıyacağı gibi, katliamları seri hale getirerek toplumda da büyük infial ve kaos oluşturacaktır. 

TASARININ 8. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ, nüfusu 20 000 altında olan ilçelerde KISIRLAŞTIRMA İSTASYONU, nüfusu 20 000-50 000 arasında olan ilçelerde KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ, 50 000-100 000 arısında olan ilçelerde ORTA ÖLÇEKLİ BAKIMEVİ, 100 000 üzerinde olan ilçe ve illerde BÜYÜK ÖLÇEKLİ ve HASTANELİ BAKIMEVİ kurulmalıdır. Özellikle, köylerden üreyen köpeklerin getirilip bırakılması nedeni ile, köpek sayısı kırsal kesimlerdeki az nüfuslu ilçe ve beldelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile asıl kısırlaştırma buralarda yapılmalıdır. 3 konteynır ve 5-6 bahçeli bölmeden oluşan bu İSTASYONLAR, büyük bütçeler gerektirmeden yapılabilir. Hayvanları taşıma sırasında harcanan mazot parasından daha az maliyet ile bu hizmet rahatlıkla yapılır ve sahipsiz hayvan sorunu bilimsel ve insani yol ile çözülür. Büyük ölçekli bakımevlerinde görevli veteriner hekimler o ile bağlı olan tüm ilçelerde kısırlaştırma işlemini yaparlar. Ayrıca, alternatif olarak yerel veteriner hekimlerden de kısırlaştırma ve tedavi için hizmet alımı yapılabilir. 
===========================
2-)) Tasarı MADDE 3-  5199 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. 
Mahalli idareler, sahipsiz veya güçten düşmüş ev hayvanlarını hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Mahalli idarelerce bu hayvanların öncelikle bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra öncelikle sahiplendirilmeleri esastır. Güçten düşmüş hayvanları, bakımevlerinde ayrılacak özel bölümlerde hayvan refahına uygun olarak bakılır. Mahalli idareler sahipsiz ev hayvanlarının refahını sağlamak üzere yeterli sayı ve özellikte besleme noktaları teşkil etmekle yükümlüdür.14 üncü maddenin (p) bendinde tarif edilenler hariç olmak üzere sahiplendirilemeyenler, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındıkları ortama bırakılır..........//////
Hayvan bakımevi izinleri mahalli idareler tarafından verilir.......... ////////

TASARININ 3. MADDESİNE İLİŞKİN SORUN:. Toplanıp kısırlaştırılan hayvanlardan "sahiplendirilemeyenler, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır" hükmü yüzünden, hayvanlar şehir merkezlerinden alınıp şehir dışlarına, dar gelirli ve fakir insanların oturduğu kenar mahallelere sürgün edilecektir. Binlerce çoğalan hayvanlar için, VATANDAŞ ve zaten öldürmeye hazır olan BELEDİYELER tarafından zehirleme ve KATLİAMLAR başlayacaktır. Ayrıca, son zamanlarda şehirlerin dışlarında da 3-4 bin haneli kasaba siteler yapıldığı ve buralar da kalabalık yerleşim alanları haline getirildiği için, hayvanlar oralarda da tutulmayacak, yaban hayatının olduğu kırsala, dağa ve ormanlara atılacaklardır. Bunun neticesinde, yaban hayvanlarında ve yaban hayatında yoğun olan KUDUZ hastalığı, evcil olan kedi ve köpeklere geçip, hastalığın bir şekilde insan oturumlu olan şehirlere gelmesine sebep olunacaktır. Bunun yanı sıra, ormanlar ve kırsalda hayvanlar yazın susuzluktan kışın da korunaksız olarak soğuk ve kara mahkum olarak acı içinde can vereceklerdir. Ayrıca kısırlaştırılan köpek ve kediler tasarıda tanımlanan yerlere bırakılmasalar bile, kendi doğaları icabı, fiziki engel olmayan her yere gideceklerdir. Bu kez de belediyeler, sürekli olarak kalabalık yerlere geldikleri sebebi ile bu hayvanları toplayıp tekrar  başka yerlere taşıyacaklardır. Bilinmelidir ki, belediye ekiplerince her yakalanma bu hayvanlar için büyük bir zulüm ve işkencedir. Ayrıca, şehirleri kedisizleştirmek ve köpeksizleştirmek, ekolojik dengeyi ciddi biçimde bozacaktır. Toplumda hayvanlara merhamet konusunda ciddi biçimde duyarlılık arttığı için, insanlar da bu hayvanları doyurmak beslemek isteyeceklerdir. Belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında ciddi sorunlar yaşanacaktır. Kalabalık yerlerde köpek ve kedi sayısını kontrol altına almanın çözümü sürgün değil, ciddi bir kısırlaştırma seferberliği ile çoğalmalarının kontrol altına alınması ve ticari üretimin yasaklanmasıdır. 
TASARININ 3. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ruhuna da uygun olarak, kısırlaştırma SEFERBERLİK halinde en ufak beldede bile yapılmalı, kısırlaştırılan hayvanlar alındıkları yerde kısırlaşmış olarak üreyip çoğalmadan yaşamalıdır. Şiddetin 12 yaşa indiği, merhametin yerini öfke ve nefretin aldığı günümüzde, toplumda sevgi ve şefkati uyandıran ve besleyen hayvanların sokaklardan yok edilmemesi, toplumsal yapı açısından da gereklidir. Atalarımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul, sokak hayvanları ile tanınırdı. 19. yy’ın başına kadar köpekler, İstanbul kartpostallarının göbeğine oturur ve şehrin simgesi addedilirlerdi. Sokak köpekleri için yemek dağıtma meslek haline gelmiş, onları korumak için vakıflar kurulmuştur. Ayrıca, o zamanlar Mancacılık diye bir meslek vardı. Mancacı, kedi köpek yiyeceği demek olan mancayı, satar; dileyen, Mancacıdan aldığı yiyecekleri hayvanlara verir, dileyen parasını verir Mancacı onların yerine sokak hayvanlarını düzenli olarak beslerdi. Sokak hayvanını sevme merhamet etme bizim toplumumuzun geleneklerinde vardır. Bugün bile İstanbul’un kedileri konusunda yazılan kitaplar ve yapılan filimler bütüb Batı dünyasında örnek olarak gösterilmektedir. Bu nedenle şehirlerde hayvan varlığını yok etme yerine, kısırlaştırma ile üremelerini kontrol altına alma hem insani boyutta hem dini açıdan hem de ekodenge açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kısırlaştır-Aşılat-Aldığın Yere Bırak ana prensibi ile çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu'nun bu ilkesi korunmalıdır. 
===========================

3-))Tasarı MADDE 5. MADDE 5-  5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
*Madde 10-Ev hayvanı satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz, ancak bu yerlerde hayvan üretim çiftlikleri ve bakımevlerindeki hayvanların satışı yapılabilir. Akvaryum balıkları ve kuş türleri bu yasağın dışındadır. Bu hayvanların ticaretinin yapıldığı yerlerde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Üretim çiftliklerinin ruhsatlandırılması ve denetimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Ev hayvanlarının üretimini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür........................////////

TASARININ 5. MADDESİNE İLİŞKİN SORUN: Bu madde, bakımevlerindeki hayvanların petshoplarda SATILMASINI hükme bağlamıştır. Petshoplarda hayvan bulundurulamaz, ancak üretim çiftlikleri ve bakımevlerindeki hayvanlar satılabilir denmektedir. Sahipsiz hayvanlara deney yasaklandığı için, bu maddenin altında petshoplar eli ile sahipsiz hayvanların sahipli konuma getirilip, bilimsel kılıf altında işkence olan DENEYLERE yollanması gibi vahşi bir amaç söz konusudur.Yoksa, insanlar büyük boy ve cins olmayan sokak hayvanlarını niçin para vererek satın alıp sahiplensinler? Cins olmayan hayvanlar için parasız sahiplenme bile çok ender iken, petshoplarda satılması maddesi, açıktan deneye gönderilmeleri için yasal zemin hazırlanmasıdır.Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde hayvanlar üzerinde yapılan deneylere kısıtlamalar getirilmeye başlanmıştır. Bu sebeple, deney yapan kozmetik, silah ve ilaç firmaları, Türkiye gibi ülkelerde deneylerine devam etmek için yasal zemin ortamları aramaktadırlar. Bir taraftan petshoplardan hayvan satışı maddesi konurken, öte yandan evlerde bakılan hayvanları sayı ve konum olarak sınırlamanın yasal alt yapısı da yönetmelikler ile hazırlanmaktadır. Bu maddenin ana sebebi, deneye hayvan sağlamaktır. Hayvanları sahiplenmek isteyen kişiler doğrudan bakımevlerinden sahiplenebilirler. Bu madde ayrıca kendi içinde kesinlikle çelişkilidir. Bir taraftan satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz derken, öte yanda üretim çiftliklerindeki hayvanların satışı yapılabilir denmektedir. Ayrıca, sosyal medya ve internet sitelerindeki yasa dışı üretim ve satışa yönelik tedbir ve yaptırımlar bu tasarıda hiç bir yerde yer almadığı için, eskiden olduğu gibi serbestçe üretim de satışlar da dövüşler de serbestçe devam edecektir. 
TASARININ 5. MADDESİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bakımevindeki hayvanların petshoplarda satılması cümlesi tamamen kaldırılmalıdır. Petshoplarda hem ev hayvanı bulundurulamaz denip sonra da üretim çiftliklerindeki hayvanları satışı yapılabilir çelişkisi de  düzeltilmelidir. Petshoplarda pet hayvan satışı tamamen yasaklanmalı, bu gün tamamen kontrol ve denetim dışı olan üretim çiftlikleri ciddi koşul ve      yaptırımlar ile kontrol altına alınmalıdır. 
===========================

4-)) Ev hayvanlarının sayısı ve durumu ise, tepkiyi önleme açısından çıkacak yönetmelikte belirlenecek, 24. Dönem TBMM Çevre Komisyonunda konuşulduğu gibi bakılan hayvan sayısına mekan ve sayı sınırlaması getirilmesi hedeflenmektedir. Bu durum, hayvanların felaketi olacağı gibi, evlerden alınıp dışarı atılacak hayvanlar yüzünden sokaktaki hayvan sayısını hızla artıracaktır. Hayvanını vermek istemeyen insanlar ile kurumlar arasında ciddi sorunlar yaşanacaktır. Hayvan haklarının yanında insan hakları da ihlal edilmiş olacaktır. Evlerde hayvan sayısının zaman zaman fazla olması, görevini yapmayan belediyelerce bakılmayan hasta, mağdur kör sakat hayvanlara merhametli insanların evlerinde bakmasından kaynaklanmaktadır. Belediyeler yasanın gereği olan sahipsiz hayvanların yaşamlarını gerçekten koruma altına aldıkları zaman, evlerde de fazla sayıda hayvan bakılmasına zaten gerek kalmayacaktır.
===========================
5-)) Üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirkler ve tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte,  hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. Tasarının diğer maddeleri de hayvanlar için tuzak maddeler ile doludur. 
===========================
6-)) Geçen dönemde belediyeler üzerinde yaptırımları olmadığı için, belediyelere görevlerini yaptıramadıkları şikayetinde bulunan Orman Su İşleri Bakanlığınca, bu tasarıda da bu konuda bir yaptırım konmamıştır. Belediyelerin görev ihmalinin bedelini, kedi ve köpekleri sürgün ederek hayvanlara ödetme yolu tercih edilmiştir. 
SONUÇ VE TALEP: Bu tasarı Orman Su İşleri Bakanlığına geri gönderilmeli, STK lar, Meslek Odaları, Belediyelerin yetkilileri ve Üniversite Temsilcisi akademisyenlerin katılımı ile tekrar görüşülmeli, ÇÖZÜM odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır.

Nesrin ÇıtırıkHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

 

Dohayko Güncel Haberleri