.( Arşiv 166) UYUŞTURUCUYLA TOPLAMALARA DAİR BELEDİYELERE YASAL UYARI===Belediyelerin KATİL TOPLAMA ekipleri, sadece veterinerin uygulama yetkisi olan uyuşturucu ilaçları, yasaya aykırı olarak tüfek veya üfleme ile uygulayıp, köpekleri OKLU iğne ile yakalarken öldürüyor. Oysa bu anestezik ilacı sadece veteriner hekim uygulayabilir. Veteriner hekimler dışında uygulatılması yasak olan bu ilacı uygulatan Belediye Başkanı, emri verenler ve Veterinerlerin yasal boyutta cezalandıralacağını ve bunun yasaya aykırı olduğunu ekli yazıyı belediyelere yollayarak, şu anda toplama ekibi katillerin kolayca yaptıkları katliamların önüne de büyük ölçüde geçeriz. 
====5996, 5199 ve Türk Ceza Kanunu Uyuşturucu Madde Suçlarından, talimatı veren Veteriner İşleri Müdürü ve uygulayan görevliler, taşıyan belediye ve taşeron araçları hakkında TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince şikayette bulunacağınızı ekli örnek yazıyı belediye başkanlığına yollayarak belediyeyi UYARINIZ. , 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

======================================
Konu: BELEDİYELERE YASAL UYARI: Uyuşturucu ile hayvan yakalanmasında TCK. Uyuşturucu Madde Hükümleri, 5996 Sayılı kanunlar ile özel takip, güvenlik ve denetime tabii olan ‘Psikotropik ve Narkotik ‘’ ANESTEZİK ilaçlarla yapılan uygulamalarda YASAL HÜKÜMLERE UYULMASI hk. YASAL UYARI YAZISIDIR. 
Bilgi ve Dağıtım: Bimer, İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri-Narkotik Şube Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, İlçe Belediye Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Basın Kuruluşları

Belediye Başkanlığına, 
Hayvan yakalamada kullanılabilen Psikotropik ve Narkotik ANESTEZİK ilaçlarla yapılan uygulamalarda uyulması gereken yasal yükümlülükleri DİKKATLE OKUMANIZI, bu yasal hükümlere aykırı uygulama YAPTIRMAMANIZI önemle uyarıyoruz.
Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrol ve denetimine tabii olan ve belediyelerce hayvan yakalamada kullanılabilen UYUŞTURUCU türevi olan ’’Psikotropik ve Narkotik Anestezik ilaçların’’, özel takip ve güvenlik gerektiren, kolay taşınamayacak ve kilitli dolaplarda bulundurulması yasal zorunluluktur. Ürün teminine izin verilen kamu kurum ve kuruluşları ürünlerin temin anından son kullanım aşamasına kadar sarf edilen ilacın tüm kayıtlarını ‘’Narkotik ve Psikotropik Ürünler Stok ve Sarf Defterinde’’ KAYIT altına alarak, denetiminde veya talep durumunda kayıtlarını göstermekle yasal olarak yükümlüdür. Kayıtların zarar görmesi veya eksik olması halinde tutulmamış kabul edilerek, 5996 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 1inci fıkrasının (ç) bendi gereği işlem yapılır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 ve Türk Ceza Kanunu’nun Uyuşturucu Madde Suçları 188. Maddeleri ilgili fıkralarında yer alan yasal hükümlerle Narkotik ve Psikotropik Anestezik ilaçlar SADECE ‘’VETERİNER HEKİMLER’’ tarafından UYGULANABİLİR, veteriner hekimin EĞİTİMİNDE veya DENETİMİNDE bir başka kişiye TESLİM EDİLEMEZ, UYGULATTIRILAMAZ. Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda TAŞINAMAZ, bir yerden bir yere NAKİL EDİLEMEZ.

’’Psikotropik ve Narkotik ilaçların’’ yasal yükümlülüklere aykırı olarak yetkisiz kişilere kullandırılmasına ilişkin ilacı uygulayan kişiler açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal eder. 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13- 14 , Türk Ceza Kanunu Uyuşturucu Madde Suçları 188. Maddeleri ilgili fıkraları ve İçişleri Bakanlığı Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı RESMİ yazılarında (EK) yer alan hükümler ve tüm bu yasal bilgilendirmelerden sonra, Narkotik ve Psikotropik Anestezik ilaçların Veteriner Hekimin bizzat uygulaması dışında yetkisiz kişilere kullandırılması ve araçlarda taşıtılması halinde BELEDİYENİZ hakkında yapılacak yasal şikayetler aşağıdadır:

===1. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Madde 13-14 ve Türk Ceza Kanunu’nun Uyuşturucu Madde Suçları ilgili fıkraları gereğince, Psikotropik ve Narkotik ilaçların Veteriner hekimin bizzat uygulaması dışında yetkisiz kişilere uygulattırılması, araçlarda taşıtılması suiistimallerine ilişkin, talimatı veren Belediye başkanı, Hayvan Haklarından sorumlu başkan yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında Valilik Makamı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ''görevin kötüye kullanılmasına'' ilişkin soruşturma istenerek yasal işlem başlatılması talep edilir.
===2. Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi yazısında bildirildiği üzere (EK ), Emniyet birimleri tarafından belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılması ve veteriner hekimin olmadığı araçlarda ilacın taşınması suiistimaline dair yasal hükümler gereğince narkotik işlem başlatılması talep edilir.
===3. 5996 ve 5199 sayılı kanunlar gereğince; ilacın uygulamalarına dair yasal mevzuatları göz ardı ederek yasa dışı uygulamalar yapan tüm belediye veteriner hekimleri hakkında ‘’görevi kötüye’’ kullanmaktan soruşturma başlatılması talep edilir.
===4. 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı ederek uyuşturucu ilaçları görev ve yetkileri olmadıkları halde uygulamakta görevlendirilen belediye işçileri için, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından MÜFETTİŞ gönderilip soruşturma açılması talep edilir.
===5.EK BİR YASAL BİLGİLENDİRME olarak, Kısırlaştırma hizmeti olmayan belediyelerin hiçbir suretle hayvan toplayamayacağını, kısırlaştırma hizmeti olmadan hayvan toplayan belediyeler hakkında tüm bu yasal soruşturmalara ek olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından belediye başkanı hakkında soruşturma talep edileceğini bilgilerinize sunarız.

Yasa maddelerinin ve uyarılarımızın belediyeniz yönetici ve görevlilerine yazılı olarak bildirilmesi, yasa dışı uygulamalara ilişkin alacağınız tedbirlerin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Isim 
TC Kimlik: 
==========================================================
===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
==========================================================
===Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
==========================================================
Ek..3.. Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Değerlendirme birimi Resmi Yazısı
ASLININ AYNIDIR
Sayın Başvuru Sahibi:
"Alfamine" isimli ilaç, yasal olarak veterinerler tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç ya da ilacın kullanımı ile ilgili bir suistimal olması durumunda ise yetkili makam; resmi bir kurumda veterinerlik hizmeti veren kişiler için Sağlık Bakanlığı, özel olarak veterinerlik hizmeti veren kişiler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleridir.
Bu nedenle "Alfamine" isimli ilaç ile ilgili bir suistimal olması durumunda yukarıdaki birimler ile irtibata geçilmesinin veya suç şüphesinin tespit edilmesi halinde 155 polis ihbar hattının aranmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
-----------------------------------------------------
Uyusturucu ile Mucadele DB Analiz ve Degerlendirme
-----------------------------------------------------
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi
==========================================================
Ek..4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında veteriner tıbbi ürün temin izni alan kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevedeki faaliyetleri bakımından Bakanlık denetim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görevlendireceği bir personel tarafından birlikte denetlenir ve denetim sonucunda düzenlenecek rapor Bakanlık ve ilgili kamu kurumunun yönetimine sunulmak üzere imza altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Prof. Dr. İrfan Erol
Bakan a. 
Genel Müdür
==========================================================
EK..5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
==========================================================
Ek..6..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları